A Look at the Azerbaijan-Armenian Infowar

from the internet-and-society dept

A very interesting look at the infowar between Azerbaijan and Armenia. It seems that supporters of the two have been playing web games with different domain names. The article looks at these and compares them to similar web “games” in the United States and suggests how these situations differ. It’s a very interesting look at how the internet can effect certain political situations in ways you might not have expected.


Rate this comment as insightful
Rate this comment as funny
You have rated this comment as insightful
You have rated this comment as funny
Flag this comment as abusive/trolling/spam
You have flagged this comment
The first word has already been claimed
The last word has already been claimed
Insightful Lightbulb icon Funny Laughing icon Abusive/trolling/spam Flag icon Insightful badge Lightbulb icon Funny badge Laughing icon Comments icon

Comments on “A Look at the Azerbaijan-Armenian Infowar”

Subscribe: RSS Leave a comment
1 Comment
gg (user link) says:

basarosman

Hacked By Mustocilin // 1923Turk GRUP

1923Turk-Grup

1923TurK-Grup

Dünya Tarihine Kara Bir Leke Olarak Geçiceksiniz, Her Fırsatta Yaptığınız Kahpelik, Her Fırsatta Yaptığınız Şerefsizlik, Soysuzluğunuzun En Bariz Delilidir.


Ben Bir TÜRKÜM

Ben; Orta Asya’dan Türeyen,
Anadolu’da Büyüyen,
Avrupa İçlerine Yürüyen TÜRK’üm !

Ben; Dağlarda Gemi Gezdiren,
Taşlara Destanlar Kazdıran,
Tarihi Baştan Yazdıran, TÜRK’üm !

Ben Adalete, Ben Mertliğe Örnekler Veren,
Ölüm – Kalım Savaşına Gülerek Giden,
Yeryüzünde Her Murada Eren TÜRK’üm !

Ben; Sancaklara, Tuğlara Baş Eğdiren,
Beylere, Paşalara Hil’at Giydiren,
Kılıcını Üç Kıt’ada Gezdiren TÜRK’üm !

Ben; Atilla’yı, Yavuz’u, Fatih’i Var Eden,
Kralları, İmparatorları Kendisine Yar Eden,
Düşmanına Dünyasını Dar Eden TÜRK’üm !

Ben; Şahları, Sultanları Kul Edinen,
Altınları, Elmasları Pul Edinen,
İncili Kaftanları Çul Edinen TÜRK’üm !

Ben; Zafer Rüyasını Görenlere Saç Yolduran,
Hezimete Uğratıp, Ümitleri Solduran,
Müzelerde Baş köşeleri Dolduran TÜRK’üm !

Ben; Damarlarında Asil Kanın Aktığı Irkım,
Benden Bahseder Destanım, Ağıtım, TÜRK’üm,
Ben TÜRK’üm, TaaİliklerimeKadar ATATÜRK’üm.!

Siz Kimsiniz ???

Turk Milletine Biat Ediceginiz Gune Kadar Azrailiniz Olmaya Devam Edecegiz

Hacked By 1923Turk-Grup

.. !! .. One Turk .. Against The World .. !!..

Add Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Have a Techdirt Account? Sign in now. Want one? Register here

Comment Options:

Make this the or (get credits or sign in to see balance) what's this?

What's this?

Techdirt community members with Techdirt Credits can spotlight a comment as either the "First Word" or "Last Word" on a particular comment thread. Credits can be purchased at the Techdirt Insider Shop »

Follow Techdirt

Techdirt Daily Newsletter

Techdirt Deals
Techdirt Insider Discord
The latest chatter on the Techdirt Insider Discord channel...
Loading...